Desk

Interne communicatie reorganisatie

Schoonenberg HoorSupport

In een tijd van reorganisaties waar onduidelijkheid en onbegrip was bij medewerkers heb ik de communicatielijnen uitgezet, mensen meegenomen in het proces om te gaan kijken naar een toekomstgerichte organisatie en de vertaalslag gemaakt. Activiteiten bestonden uit de ontwikkeling van een communicatiestrategie met kernboodschappen voor interne en externe doelgroepen, content creatie voor diverse communicatiemiddelen en het trainen van lijnmanagers. Hierbij schakelde ik tussen strategie en uitvoering al naar gelang wat op dat moment het beste kon bijdragen.

16 maart 2019| Schoonenberg HoorSupport |

Communicatie activiteiten bio-energie centrale

Eneco

Voor Eneco heb ik communicatie activiteiten verzorgd rondom de vergunningprocedure van een te bouwen bio-energiecentrale in Utrecht (Eneco BEC Groene Weide). Hiervoor heb ik onder andere een website opgezet en onderhouden, en een inloopavond voor bewoners en andere belangstellenden succesvol georganiseerd.

31 oktober 2014| Eneco |

Ontwikkelen intern communicatiebeleidsplan en plan van aanpak cultuur

Woonstad Rotterdam

Bij Woonstad Rotterdam heb ik een nieuw intern communicatiebeleidsplan ontwikkeld om de interne communicatiestructuur en het proces te verbeteren. Daarnaast heb ik de interne communicatie rondom de totstandkoming van de nieuwe ondernemingsstrategie verzorgd. Hierbij heb ik de medewerkers telkens meegenomen in de verschillende stappen in het proces en de uiteindelijke strategie.

Daarnaast heb ik ook een analyse gemaakt van de ‘ist’-situatie van de organisatiecultuur en op basis hiervan een plan van aanpak geschreven waarmee Woonstad Rotterdam verder kan werken aan de gewenste organisatiecultuur.

31 oktober 2014| Woonstad Rotterdam |

Structurering afdeling Coöperatie, Communicatie & Marketing

Rabobank Amerstreek

Voor deze opdracht bij Rabobank Amerstreek ben ik er in geslaagd om structuur aan te brengen op de afdeling, een ondernemende proactieve teamgeest te kweken en de samenwerking binnen het team te versterken. In een lastige situatie heb ik snel een koers uitgezet en vervolgens de teamleden meegekregen in de nieuwe koers van de afdeling.

21 november 2014| Rabobank |

Plaatsbepaling afdeling Marketing, Communicatie & Coöperatie

Rabobank West-Brabant Noord

Deze opdracht heb ik uitgevoerd bij Rabobank West-Brabant Noord. Naast het aanbrengen van structuur in de afdeling en het aansturen en coachen van de medewerkers, speelde de discussie of de taken centraal of decentraal belegd moesten worden. Hiervoor zijn de ‘ist’ en ‘soll’ situatie in kaart gebracht en is vastgesteld welke stappen nodig zijn om van ist naar soll te komen. De ist situatie bestond uit een analyse van de taken, activiteiten en problemen. De soll gaf weer op welke wijze de organisatie het best ondersteund zou worden op marketing-, communicatie- en coöperatiegebied. Op basis hiervan heb ik een advies uitgebracht aan de directie over de plaatsbepaling van deze taken in de organisatie. Na verschillende constructieve gesprekken met de directie is het advies overgenomen.

21 november 2014| Rabobank |

Start verankering corporate values

ING Bank

De divisie Operations & IT Banking bij ING doorliep een groot transformatieprogramma en om deze divisie van ruim 11.000 mensen mee te krijgen in de veranderingen, was er sterke behoefte om vanuit een gezamenlijk vertrekpunt te werken: de corporate values van ING OIB. De values waren door het directieteam vastgesteld, en het was mijn taak om de verankering te borgen in de organisatie. Hiervoor heb ik een project board en een project team opgezet. Om te waarborgen dat alle activiteiten aansloten op de behoefte van de organisatie, is een sounding board opgezet waarin de verschillende departementen vertegenwoordigd waren. Daarnaast is telkens per kwartaal een aantal activiteiten vastgesteld en uitgerold om de values te verankeren. Na drie maanden is dit project overgedragen aan een vaste medewerker van de afdeling communicatie.

21 november 2014| ING |

Verandertraject proactief handelen / verankering kernwaarden

Ernst & Young Nederland

Bij Ernst & Young Nederland was ik projectleider van het verandertraject proactiviteit, als onderdeel van de verankering van Our Values Statement. Onderzoek wees uit dat zowel klanten als medewerkers en partners zelf aangaven dat de organisatie proactiever moest handelen. En proactiviteit is een van de vertalingen uit Our Values Statement. Hiervoor is onder mijn leiding een programma ontwikkeld met onder meer de volgende onderdelen: ontwikkelen film, awareness sessies, intensief communicatieprogramma, door middel van Q-sort (TDF/Q-research) achterhalen welke behoefte en prioriteiten leven bij de organisatie om deze gedragsverandering door te voeren, en verankering in HR-processen en -systemen.

21 november 2014| Ernst & Young |

Area awareness programma

Ernst & Young

Door het samenvoegen van Ernst & Young lidfirma’s in een groot aantal landen ontstond Central Europe Area: 20 landen en 23.000 medewerkers (van Nederland tot en met Rusland en Kazachstan). Om cultuurverschillen te overbruggen en de samenwerking te bevorderen heb ik een CE Area Awareness Plan ontwikkeld gericht op het integreren van de landen en medewerkers. Hiervoor heb ik een area intranet opgezet met veel locale informatie en nieuws. Nadat iedereen bewust was van de cultuurverschillen is de nadruk gelegd op de aspecten die iedereen juist met elkaar deelt en gemeen heeft. Zo is bijvoorbeeld het CE Area Cookbook ontwikkeld. Het awareness programma is uitgerold in alle CE Area landen waarbij ik het internationale interne communicatieteam aanstuurde.

21 november 2014| Ernst & Young |

Viering 125-jarig bestaan

Ernst & Young

In 2008 bestond Ernst & Young in Nederland 125 jaar. Hiervoor heb ik een programma samengesteld zodat deze mijlpaal op verschillende momenten gedurende het jubileumjaar met verschillende stakeholders is gevierd. Het programma bestond uit een feest voor alle medewerkers met partner in Ahoy’, een bijeenkomst voor oud-partners, een voor gepensioneerden en een voor alumni. Daarnaast is een vaktechnisch boek uitgegeven en is het jaar afgesloten met een gala avond voor relaties in het concertgebouw in Amsterdam. In de aanloop naar de start van het jubileumjaar en het eerste moment van vieren (het feest) was ik verantwoordelijk voor een uitgebreid communicatieprogramma rondom het jubileum.

21 november 2014| Ernst & Young |

Implementatie alumniprogramma

Ernst & Young

Dit programma is opgezet voor ex-medewerkers van Ernst & Young Nederland. De belangrijkste taken die ik hiervoor heb uitgevoerd, betreffen de implementatie van het alumniregistratiesysteem en content management systeem, uitbreiding van het alumnibestand, upgraden van de alumni website en het uitwerken van een programma voor topalumni.

21 november 2014| Ernst & Young |

Ontwikkeling corporate story

Ernst & Young

De verankering van Our Values Statement is een traject geweest wat een aantal jaar heeft geduurd. Een van de ondersteunende activiteiten was de ontwikkeling van de corporate story van Ernst & Young dat onder mijn leiding tot stand is gekomen. Hiervoor heb ik eerst uitvoerig onderzoek laten doen door middel van interviews met mensen binnen en buiten de organisatie. Dit onderzoek resulteerde in een analyse die de basis heeft gevormd voor het verhaal zelf. Vervolgens heb ik het concept laten uitwerken en is het verhaal geschreven. Het resultaat is een prachtig boekje met als titel ‘Een firma met karakter’. Het geeft weer wie Ernst & Young is en waar ze voor staat.

21 november 2014| Ernst & Young |

Invoering intranet

Ernst & Young

Onder mijn leiding is in 2003 bij Ernst & Young in Nederland het Global Combined Intranet geïmplementeerd. Dit intranet werd voor de helft door Ernst & Young Global gevuld en de andere helft door de lokale redactie. Nederland was destijds een van de eerste drie landen waar dit systeem is ingevoerd en daarmee koploper binnen de wereldwijde Ernst & Young-organisatie. Hierdoor heb ik lidfirma’s in andere landen geholpen met de invoering van het intranet.

21 november 2014| Ernst & Young |

Organiseren open huis evenement

Compaq DCE

Voor alle medewerkers van Compaq DCE en hun familieleden is onder mijn leiding een open huis evenement georganiseerd. Dit evenement bestond uit een ontvangst, rondleiding door het geavanceerde logistieke centrum, foto opname en een hapje en een drankje. Er waren circa 2.000 bezoekers.

21 november 2014| Compaq |