Rabobank West-Brabant Noord

Deze opdracht heb ik uitgevoerd bij Rabobank West-Brabant Noord. Naast het aanbrengen van structuur in de afdeling en het aansturen en coachen van de medewerkers, speelde de discussie of de taken centraal of decentraal belegd moesten worden. Hiervoor zijn de ‘ist’ en ‘soll’ situatie in kaart gebracht en is vastgesteld welke stappen nodig zijn om van ist naar soll te komen. De ist situatie bestond uit een analyse van de taken, activiteiten en problemen. De soll gaf weer op welke wijze de organisatie het best ondersteund zou worden op marketing-, communicatie- en coöperatiegebied. Op basis hiervan heb ik een advies uitgebracht aan de directie over de plaatsbepaling van deze taken in de organisatie. Na verschillende constructieve gesprekken met de directie is het advies overgenomen.